1. Wegetacja ziemniaka – przebieg warunków pogodowych w sezonie 2016.
Największe znaczenie dla wzrostu i rozwoju ziemniaka ma woda. Wielkość potrzeb wodnych podawana w literaturze jest bardzo orientacyjna, zależy m.in. od rodzaju gleb oraz wczesności odmian. Najczęściej szacuje się, że przeciętne zapotrzebowanie ziemniaka na wodę w ciągu całego okresu wegetacyjnego wynosi:
🔵 250-300 mm – dla odmian wczesnych,
🔵 350-400 mm – dla odmian późnych.

Zmienność potrzeb wodnych ziemniaka w okresie wegetacji związana jest ściśle z jego fazami rozwojowymi. W okresie od sadzenia do końca wschodów ziemniak korzysta z wody zawartej w bulwach. Nadmiar wilgoci w tym okresie może doprowadzić do gnicia sadzeniaków. W miarę wzrostu roślin rosną również wymagania wodne ziemniaka. Największe zapotrzebowanie przypada na okres zawiązywania i formowania bulw (okres tuberyzacji skala BBCH 41-49). Niedobór wody w tej fazie rozwojowej powoduje zmniejszenie liczby bulw a w fazie przyrostu zwiększa odsetek bulw drobnych. Zmienne warunki wilgotnościowe mogą się przyczynić do wtórnego wzrostu bulw, co zdecydowanie pogarsza jakość zbieranych plonów. Ujemnym skutkiem nadmiaru wody jest intensywna ochrona fungicydowa przed zarazą ziemniaka. Częstym problem związanym z wodą jest także jej deficyt, wówczas bardzo ważnym elementem jest odpowiedni dobór stanowiska a przede wszystkim dobór odpowiedniej odmiany. Firma Solana Polska Sp. z o.o. posiada w swojej palecie odmiany, które wykazują dużą tolerancję na okresowe niedobory wodne np.;

🔵 SATINA, odmiana jadalna średnio wczesna. Nadaje się do uprawy praktycznie w każdych warunkach, wybitnie odporna na suszę i parcha ziemniaka. Doskonale się przechowuje utrzymując wysokie walory smakowe aż do czerwca. Odmiana ta jest od wielu lat uznawana przez COBORU za wzorzec w grupie odmian średnio wczesnych.
🔵 RED LADY, odmiana jadalna średnio wczesna o czerwonej skórce. Wyjątkowo słabo podatna na choroby grzybowe i czarną nóżkę, plonuje bardzo wysoko nawet w niesprzyjających warunkach. Doskonale się przechowuje do późnej wiosny, nie tracąc przy tym wybitnych walorów smakowych.
🔵 QUEEN ANNE, odmiana jadalna wczesna o bulwach wyjątkowej urody. Odmiana ta wyróżnia się bardzo wysokim udziałem plonu handlowego w plonie brutto. Świetnie się przechowuje zachowując przy tym wybitne walory smakowe. Wyróżnia się bardzo niską podatnością na parcha, infekcje wirusowe, rizoktoniozę, plamistość miąższu i choroby grzybowe.

Dzięki odmianom ziemniaka Firmy Solana Polska Sp. z o.o. Rolnicy będą mniej uzależnieni od warunków pogodowych a co za tym idzie uzyskają pewniejszy i bardziej stabilny plon z ha. Odmiana SATINA od wielu lat znajduje również uznanie u Producentów ziemniaka ekologicznego.

1
Fot. Wtórne zachwaszczenie plantacji. Źródło: materiały własne.

Okresowe niedobory lub nadmiar wody to nie jedyny problem w uprawie ziemniaka. Roślina ta jest atakowana przez szereg chorób i szkodników, z którymi walka toczy się od momentu zakupu sadzeniaków po wydanie świadectw dotyczących zdrowotności.

2
Fot. Mszyca ziemniaczana – wektor chorób wirusowych. Źródło: IHiAR – PIB Bonin.

Sezon wegetacyjny 2016 pod względem wymagań wodnych a co za tym idzie intensywności ochrony fungicydowej był bardzo zróżnicowany zależnie od rejonu Polski. W okresie sadzenie pogoda w całym kraju była sprzyjająca, co w dużej mierze przyczyniło się do szybkich i wyrównanych wschodów. Nie odnotowano także większych problemów z zachwaszczeniem plantacji. Na plantacjach nasiennych walka z mszycami (wektory chorób wirusowych), przenoszących choroby wirusowe np.: PVY, PVM, PLRV i PVS przebiegała z różnym nasileniem w zależności od rejonizacji. W warmińsko-mazurskim nasilenie mszyc było bardzo małe do końca lipca liczba mszyc w szalkach ogółem nie przekraczał kilku sztuk. Inna sytuacja miała miejsce w województwach pomorskim i zachodnio-pomorskim. Tam największa presja przypadła na okres III dekada czerwca do III dekady lipca. Największa liczba mszyc w szalkach w Boninie przekroczyła 140 sztuk (wg IHiAR w Boninie).

3
Fot. Wirus Y NTN objawy na bulwach. Źródło: materiały własne.

Nieco inaczej wyglądała presja chorób grzybowych, głównie Alternaria ssp. i Phytophthora infestans. Pierwsze objawy Alternarii w województwie zachodnio-pomorskim pojawiły się w I dekadzie czerwca, natomiast Phytophtory w II dekadzie czerwca. Liczba wszystkich wykonanych zabiegów grzybowych oscylowało wokół 10. Nasilone opady w III dekadzie sierpnia i we wrześniu, głównie w zachodnio-pomorskim przyczyniły się do zwiększenia presji chorób bakteryjnych z rodziny bakterii pectolitycznych (Pectobacterium atrosepticum oraz Pectobacterium carotovorum) co może przyczynić się do problemów z przechowywaniem bulw.

4
Fot. Czarna nóżka – porażenie wtórne. Źródło: materiały własne.

1. Zbiory ziemniaka – okres wegetacyjny 2016.
Zbiory ziemniaków to bardzo ważny element w jego uprawie. To w jakich warunkach zbierzemy, jakim sprzętem oraz w jakiej temperaturze ma bardzo istotne znaczenie jakim towarem będziemy dysponowali wiosną. Zbiór należy przeprowadzić po skorkowaceniu skórki, wówczas staje się ona odporna na obicia i chroni bulwę przed infekcjami grzybowymi i bakteryjnymi. Do wykopek przystępujemy po całkowitym skorkowaceniu skórki (trudno zetrzeć ją palcem) oraz całkowitym zaschnięciu naci i oddzieleniu jej od stolonów. Należy jednak pamiętać, że zbyt długie przetrzymywanie bulw w glebie zwiększa ryzyka pojawienia się przetrwalników grzyba Risoctonia solani porażającego młode kiełki. Najbardziej korzystne warunki pogodowe do zbioru ziemniaka to temperatura ok. 15 oC oraz słoneczna pogoda.

5
Fot. Zbyt wcześnie zebrane bulwy (łuszcząca się skórka). Źródło: Internet.

Obecny sezon wykopkowy dla większości Rolników dobiegł końca, ale są jeszcze rejony Polski, gdzie „walka” z przeciwnościami trwa. Pogoda w I i II dekadzie września była bardzo sprzyjająca do prowadzenia wykopek. Brak opadów oraz temperatury oscylujące w granicach 15 0C, sprawiały, że ten etap uprawy przebiegał bardzo sprawnie. Niestety koniec września oraz I dekada października znacznie opóźnia trwające wykopki. Na początku opóźnienia spowodowane były suszą, która doskwierała niektórym Rolnikom, w chwili obecnej opóźnienia spowodowane są trwającymi opadami deszczu oraz zbyt niskimi temperaturami do prowadzenia wykopek. Po zbiorach bardzo ważnym elementem jest stopniowe obniżanie temperatury ziemniaków, co wymaga przestrzegania pewnych procedur i etapów.wegetacja-ziemniakatabela-page-001

Pomimo tych przeciwności producenci ziemniaka mogą mieć powody do zadowolenia, ponieważ wysokość zbiorów przerosła oczekiwania wielu Producentów. Teraz pozostało tylko odpowiednio zabezpieczyć zebrany plon i czekać na odpowiednią cenę.

Zespół SOLANA Polska Sp. z o.o.